Avukatlık mesleği, yargının en temel unsurlarından olan müdafaayı temsil eder. Kamu hizmeti sağlayan serbest meslek niteliğindeki avukatlık mesleğinde herhangi bir uzmanlık alanı seçme mecburiyeti bulunmaz. Ancak avukatlar uygulamada genellikle, üzerinde mesai harcadığı ve yoğunlaştığı alana yönelik hizmetler verir. Avukat ilgi duyduğu, ihtisaslaşmak istediği alandan doğan hukuki işlem ve ihtilaflara bakmakta özgürdür. Ceza hukuku üzerine uzmanlaşan ve ceza hukukundan doğan işlem ve davalara vekalet eden avukatlar ceza avukatı olarak isimlendirilir. İzmir ceza avukatı, adlığı dosyalarda sanık vekili ise sanık müdafi sıfatını haizken, mağdur sıfatını taşıyan kişilere vekalet ederken mağdur vekili sıfatını haizdir.

Ağır Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza hukuku gereği suç sayılan eylemlerin yargılaması ceza mahkemeleri eliyle yürütülür. Ağır ceza mahkemesi, en ağır müeyyidelere tabi suçların yargılandığı mahkemedir. Ağır ceza yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan daha fazla olmak üzere süreli hapis cezasına hükmedilir. CMK kapsamında düzenlenen katalog suçların görüldüğü ağır ceza mahkemelerinde görev alan avukatlar ağır ceza avukatı olarak isimlendirilir. Esasında avukatlar, hukukun her alanına ilişkin dosya alabilir. Ancak daha çok ağır ceza yargılaması üzerine yoğunlaşan ve bu alandan doğan davalara vekalet eden avukatlar ağır ceza avukatı şeklinde bilinir.

Ağır ceza yargılamaları sebebiyle kişinin oldukça ağır cezai yaptırımlara hükmedilmesi ihtimali, en iyi ağır ceza avukatından hukuki destek almaya iter. İzmir avukat noktasında meydana gelen bu talep, yani en iyi ağır ceza avukatı ile temsil olunma isteği oldukça doğaldır. Çünkü, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve on yıldan daha fazla süreli hapis cezasına çarptırılma ihtimali mevcuttur.

En İyi Ceza Avukatı

Ceza davaları, yargılama sonucunda verilen cezai yaptırımların hürriyeti kısıtlayıcı tedbirler olması nedeniyle oldukça önemli davalardır. Bu nedenle, ceza yargılamasına taraf olan kişiler yasal haklarının en etkin şekilde işletilebilmesi ve herhangi bir sorunun muhatabı olmamak için en iyi ceza avukatı arayışına girer. Bu arayış oldukça tabiidir. Zira ceza davalarında kişi, hürriyetinden mahrum olma gibi çok ağır sonuçlarla karşılaşabilir. En iyi ceza avukatı, ceza hukukuna son derece hakim, mevzuatı güncel bir şekilde takip eden, muhakeme ve analiz yetisi güçlü avukattır. Deneyimli bir ceza avukatından alınacak hukuki destek sayesinde dava neticesinde arzu edilen müspet neticenin kısa zamanda elde edilme ihtimali oldukça yüksektir.

İzmir ceza avukatı öncelikle somut dosyayı en ince ayrıntısına varıncaya değin tetkik ederek nasıl bir yol izlenmesine dair hukuki yol haritası çizer. Süreç neticesinde lehte karar elde edilebilmesi için tanık ve delil durumunu değerlendirerek ne yönde çalışmalar yapılması gerektiğine karar verir. Planlı, disiplinli ve azimli bir şekilde çalışarak müvekkilinin haklarını ve menfaatlerini yargı önünde etkin bir biçimde savunur.