Hukuk; temel olarak toplumsal ilişkileri düzenleyen ve müeyyideye bağlanmış kurallar bütünüdür. Avukat ise, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder ve kamu hizmeti yürütür. Avukat, hukuki bilgi ve tecrübesini, adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Hukuki süreçlerde avukat desteği alınmaması halinde sıklıkla hukuki sorunlar gündeme gelmektedir. Uygulamada sıklıkla rastladığımız üzere; kişiler hukuki meselenin doğduğu an avukatın hukuki bilgi ve tecrübesine başvurmadıkları durumda, sıklıkla hak kayıpları yaşamakta, telafisi güç zararlar doğmasına neden olmaktadırlar.

Kişiler, hukuki bilgi ve tecrübeleri olmamasına karşın hukuki meseleyi profesyonel olmayan biçimde, kendilerince çözmek istediğinde ne yazık ki sonucunda pek çok hukuki zararları doğmaktadır. Bu nedenle alanında uzman avukatlardan profesyonel olarak dava ve danışmanlık hizmeti alınmalı, hukuki meselelerden en az zarar görecek şekilde çıkılmalıdır.

Hukuki Süreçlere Genel Bir Bakış

Türk Hukuk sistemi, temel olarak kamu hukuku ve özel hukuk olarak iki başlıkta incelenir. Adli yargı yerleri ise adli yargı yerleri ve idari yargı yerleri olarak ayrılmaktadır.

Örneğin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma sonucu iddianame düzenlenir ve Ceza Mahkemelerinde dava açılırsa kovuşturma aşamasına geçilir ve ceza hukuku, “kamu hukuku” kapsamında değerlendirilir.

Başka bir örnek olarak da, alacaklının borçludan alacağını tahsil edememesi nedeni ile hukuk mahkemelerinde açacağı alacak davasında “özel hukuk”tan bahsetmek gerekecektir.

kadikoy-avukat

Hukuki ihtilaflar, hayatın her alanında karşımıza çıkmakta olup konuları itibariyle çok kapsamlıdır. Her hukuki ihtilaf kendine özgüdür ve tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca detaylı olarak incelenir. Bu nedenle hukuki ihtilafın analizinin doğru yapılması da büyük önem arz etmekte olup profesyonel olarak hukuki hizmet alarak sürecin en doğru şekilde ve hukuk kuralları nezdinde yürütülmesi gerekir.

Avukat Desteği İle Hak Mahrumiyetine Uğramamak Mümkün!

Hukuki süreçlerin avukat desteği alınmadan yürütülmesi halinde, genellikle uyuşmazlığın taraflarınca ciddi zararlara uğranmaktadır.

Nitekim hukuki bilgi ve tecrübesi bulunan, eğitimini almış, mevzuata hakim ve hukuk nosyonuna sahip bir profesyonelden destek alınması yerine; vatandaşın internetten edindiği yanlış/eksik bilgilerle süreci yönetmesi veya hukuk kurallarını dikkate almaması halinde hukuki kayıplar yaşanacağı aşikardır.

Keza mevzuattaki güncel gelişme ve değişmelerin de düzenli olarak takip edilmesi gerekmekte olup bu nedenle de uzman avukatlardan hukuki destek alınması büyük önem arz etmektedir.

Hukuki ihtilafların büyük bir çoğunluğu hak düşürücü sürelere tabi olup avukata başvurulmadığı hallerde bu sürelerin kaçırıldığı ve hakkın bir daha kullanılamadığı uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle hukuki ihtilafların ve hukuki süreçlerin uzman avukatlar ile birlikte yürütülmesi hak kayıpları yaşanmaması adına önemlidir. Aksi halde geri dönüşü olmayacak zararlar meydana gelebilecektir.

Kadıköy Avukat Hizmetinin Kapsamı

Kadıköy avukat hizmetinin kapsamı çok geniş ise de şu şekilde özetlenebilir:

  • Yerli ve yabancı müvekkillere profesyonel hukuk ve danışmanlık hizmeti sunulması
  • Müvekkillerle güven ilişkisi içerisinde, çözüm odaklı olarak hizmet verilmesi
  • Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hukuki süreçlerin her aşamasının titizlikle yürütülmesi
  • Hukuki süreçlerde temsil edilen müvekkile süreç hakkında detaylı olarak bilgi verilmesi
  • Mevzuat ve içtihatlardaki güncel gelişmelerin takip edilerek müvekkillerin yaşayabileceği hak kayıplarının önüne geçilmesi

En Sık Karşılaşılan Hukuki Kavramlar

İşbu yazımız ile de açıkladığımız üzere hukuki ihtilaflar çok kapsamlı olduğundan karşımıza çıkan hukuki kavramlar da çok kapsamlıdır.

kadıköy avukat hizmeti

Bununla birlikte uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan ve yargılamanın taraflarınca bilinmesi gereken bir kısım hukuki kavramlardan yazımızın devamında kısaca bahsedilmektedir.

Tensip Zaptı:

Tensip zaptı, bir mahkemede dava dosyası açıldığında, ilgili mahkeme tarafından dava dilekçesinin kabul edildiği, hangi yargılama usulünün uygulanacağı, dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edileceği, tarafların mahkemeye sunmadığı delilleri belirtilen sürede sunmaları gerektiği, duruşma tarihi belirlenmiş ise duruşmanın ne zaman olduğu, davanın açılması ile birlikte ihtiyati tedbir gibi talep edilen bir hukuki bir işlem varsa yapılıp yapılmayacağı gibi birtakım hazırlık işlemleri tamamlanarak tarafların bilgilendirilmesi amaçlanır.

Özetle tensip zaptı, davanın açılması ile birlikte, yargılamanın taraflarını da bilgilendiren bir yol haritasıdır.

Gerekçeli Karar:

Gerekçeli karar; mahkemelerce Türk milleti adına verilen hükümlerin hangi hukuki nedene dayalı olarak verildiğinin detaylı olarak açıklandığı ve verilen hüküm ile somut olay arasındaki nedensellik bağının kurulduğu kararlara denilmektedir.

İstinaf / Temyiz:

Gerekçeli karar, verildiği an “kesin karar” olarak verilmediyse kanun yollarına başvurmak mümkün olabilecektir.

Yargılamanın niteliğine ve kesinlik sınırlarına göre istinaf ve temyiz süreleri değişebilecek olup kararın tefhim / tebliğinden itibaren süresi içinde kanun yollarına başvurulmaz ise; karar istinaf edilmeme / temyiz edilmeme üzerine kesinleşecektir.

Ancak gerekçeli karar süresi içerisinde istinaf / temyiz edilirse istinaf ve temyiz mahkemelerinin kararını beklemek gerekecektir. Üst derece mahkemelerince, yerel mahkeme kararı onanırsa hüküm kesinleşir.

İddianame:

Bir suç şüphesi üzerine soruşturmaya başlayan Cumhuriyet Savcısı, suçun oluştuğuna kanaat getirir ise, şüphelinin işlediğine kanaat getirdiği suçun kanunda yer alan maddelerini ve suçun unsurlarının oluştuğuna dair kanaatinin gerekçesini de belirtmek suretiyle “iddianame” düzenler ve iddianameyi mahkemeye sunar.

Kovuşturma:

Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen ve mahkemeye sunulan iddianame, mahkemece kabul edilir ise ceza davası açılır. İddianamenin kabulü ve davanın açılması ile birlikte, soruşturma aşaması biter ve kovuşturma aşaması başlar.

İddianamenin kabulünden yargılama sonunda hüküm verilinceye kadar, kovuşturma aşaması devam eder.