Yağma (gasp suçu), Türk Ceza Kanunu md.148 ve 149’da düzenleme alanı bulmuştur. Zilyetliği bir başkasına ait olan bir malın alınmasıyla meydana gelen yağma suçunda, suça konu edilen mal menkul bir maldır. Yağma suçunu işleyen kişi, cebir veya tehdit kullanır. Bu suç, kişilerin malvarlığına yönelik gerçekleştirilen haksız fiil nedeniyle meydana gelir. Yağma suçunun meydana gelebilmesi için suça konu teşkil eden malın, Yargıtay içtihatları gereğince gayrimenkul olmaması menkul bir mal olması gerekir.

Gasp suçu ile hırsızlık suçu uygulamada karıştırılan suç tiplerindendir. Her iki suç tipinde de bir başkasına ait olan malın alınması söz konusudur. Ancak gasp suçu hırsızlık suçundan farklı olarak malın alınmasında cebir veya tehdit kullanılmasıyla meydana gelir. Gasp suçunun meydana gelebilmesi için suça konu malın muhakkak sahiplenme kastıyla alınması koşul değildir. Söz konusu suçun oluşabilmesi için sahiplenme değil geçici olarak maldan yararlanma ya da kullanma kastının vücut bulması da yeterlidir. Bu suç ile birlikte kişi özgürlüğü, zilyetlik, mülkiyet ve kişi hürriyeti korunmaktadır.

Yağma Suçunun Şartları Nelerdir?

Yağma suçu, belirli şartların varlığında meydana gelen suçlardan olup suçun oluşabilmesi için aranan ilk şart; başkasına ait olan bir malın alınmasıdır. Bu şart yalnızca yağma suçunun değil aynı zamanda hırsızlık suçunun da şartlarındandır. Yağma suçundan bahsedilebilmesi için zilyedi bir başkasına ait olan malın alınması gerekir. Zilyedlik ise bir malın fiili hakimiyetine sahip olan kişiyi ifade eder. Bu itibarla mülkiyetten daha geniş bir terimdir.

Yağma suçu şartlarından bir diğeri ise yağma suçunda cebir ve tehditdir. Tehdit; bir kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetine dair müdahalede bulunmayı ifade eder. Cebir ise bir kişiye bir şeyin yapılması veya yapılmaması için zor kullanmak olarak açıklanabilir. Hırsızlık ve yağma suçu arasındaki temel fark da budur. Yani gasp suçunda var olan cebir ve tehdit şartı, hırsızlık suçu için söz konusu değildir.

Yağma suçunun faili, malın zilyedi olan kişiden malı alırken tehdit veya cebir kullanır. Mağdura yönelik gerçekleştirilen tehdidin konusu kişinin veya bir başkasının hayatı, vücut ya da cinsel dokunulmazlığı olabileceği gibi mağdurun mal varlığı noktasında ciddi bir zarara uğrayabileceği de olabilir.

Yağma suçu; oldukça ciddi cezai yaptırımlar öngörülen suçlardan olup muhakkak uzman bir ceza avukatı nezaretinde hareket edilmesi gereken suçlardandır. Adilane bir yargılamanın tezahür etmesi suretiyle aruz edilen neticenin hasıl olması için, emsal davalar ile deneyim kazanmış tecrübeli bir avukat ile birlikte hareket etmek, avukatın hukuki birikiminden istifade ederek yargılama neticesinde lehte karar elde etmek son derece önemlidir.